Arbetsmiljöpolicy

Noccon AB arbetar som entreprenör inom bygg- och fastighetsbranschen. Vår arbetsmiljö skall präglas av respekt och förtroende för individen samt vara säker och stimulerande. En god arbetsmiljö innebär därför inte bara att skaderiskerna minimeras utan också att personalen skall känna trivsel och utvecklas i arbetet. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Ledningen har ett övergripande ansvar för att verksamheten arbetar med arbetsmiljö enligt lagar, förordningar och uppställda mål. Varje chef har ansvar för att medarbetarna följer de lagar och regler som finns och att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten. De ska också se till att arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom organisationen samt tillse att medarbetaren tagit del av och förstår vår arbetsmiljöpolicy och det ansvar denna innebär.

Det är samtliga medarbetares ansvar att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö samt använda erforderlig skyddsutrustning och skyddsanordningar.

Vi skall aktivt arbeta med aktiviteter som främjar medarbetares hälsa, arbetsglädje engagemang genom att:

  • Skapa bra trivsel och gemenskap på företaget.
  • Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel.
  • Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.
  • Regelbundet hälsoundersöka de anställda.
  • Kontinuerligt och noga rapportera samt följa upp olyckor och tillbud på våra arbetsplatser.

Arbetsmiljömål 2018

  • Ha fortsatt låg eller obefintligt antal sjukskrivningar och arbetsrelaterade skador
  • Alla medarbetare skall ha BAS-P/U utbildning med godkänt resultat
  • Alla nyanställda som saknar BAS-P/U utbildning skall genomgå detta inom 1 år efter anställning

Spånga 2018-01-04
Niklas Hammarstedt, VD

Leave a reply

Back to Top