Miljöpolicy

Policy

Noccon AB arbetar som entreprenör inom bygg- och fastighetsbranschen. I vårt arbete ska vi ta hänsyn till vår yttre miljö och bidra till ett kretsloppsanpassat samhälle.

Vår målsättning är att ge våra kunder och deras hyresgäster förutsättningar till en långsiktigt, sund och trivsam miljö.

Vår miniminivå är att följa tillämplig lagstiftning samt de föreskrifter och övriga krav inom miljöområdet som berör oss. Dessutom skall vi kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete.

För att uppnå detta kommer vi att:

  • Se till att den lagstiftning som finns inom miljöområdet är känd för samtliga medarbetare i företaget.
  • Utbilda all personal så att ett miljömedvetande finns med i alla led i verksamheten.
  • Informera och stimulera våra kunder och leverantörer till delaktighet inom miljöarbetet.
  • Arbeta långsiktigt med åtgärder för de områden inom vår verksamhet som har störst miljöpåverkan.
  • Vid projektering och inköp väga in miljöaspekterna som en viktig faktor vid val av produkter och metoder.

Miljömål:

  • Arbeta aktivt för en effektiv och låg energiförbrukning i de anläggningar som omfattas av våra projekt och entreprenader samt även lägga stor vikt vid effektiv energianvändning under byggskedet.
  • Vi ska där vi kan undvika miljöfarliga byggvaror och i första hand välja byggprodukter och byggnadsmaterial som är kontrollerade avseende miljöpåverkan i någon av branschens databaser för miljöbedömda byggvaror.
  • Se över och förbättra avfallshanteringen i våra projekt. Fortsätta att källsortera där det är praktiskt genomförbart.

Spånga 2018-01-04
Niklas Hammarstedt, VD

Leave a reply

Back to Top