Vår arbetsmetodik

Vi arbetar med ett väl utvecklat ledningssystem överensstämmande med SS-EN ISO 9001, 14001 samt 21500. Våra projektledningsrutiner är utformade enligt PMBOK – Project Management Body of Knowledge (www.pmi.org) och omfattar samtliga delprocesser för kvalitetssäkring och effektiv styrning i våra projekt.

Inför varje projektgenomförande upprättar vi en projektplan samt en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan). KMA-planen är en underliggande del i Projektplanen och berör alla delar som påverkar kvaliteten, miljön och arbetsmiljön i vårt projektåtagande.

Vart skede i projektet är väl definierat med interna ledningsprocesser och checklistor.

Miljö

Noccon AB arbetar som entreprenör inom bygg- och fastighetsbranschen. I vårt arbete ska vi ta hänsyn till vår yttre miljö och bidra till ett kretsloppsanpassat samhälle.

Vår målsättning är att ge våra kunder och deras hyresgäster förutsättningar till en långsiktigt, sund och trivsam miljö.

Vår miniminivå är att följa tillämplig lagstiftning samt de föreskrifter och övriga krav inom miljöområdet som berör oss. Dessutom skall vi kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete.

Miljöpolicy

Policy

Noccon AB arbetar som entreprenör inom bygg- och fastighetsbranschen. I vårt arbete ska vi ta hänsyn till vår yttre miljö och bidra till ett kretsloppsanpassat samhälle.

Vår målsättning är att ge våra kunder och deras hyresgäster förutsättningar till en långsiktigt, sund och trivsam miljö.

Vår miniminivå är att följa tillämplig lagstiftning samt de föreskrifter och övriga krav inom miljöområdet som berör oss. Dessutom skall vi kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete.

För att uppnå detta kommer vi att:

 • Se till att den lagstiftning som finns inom miljöområdet är känd för samtliga medarbetare i företaget.
 • Utbilda all personal så att ett miljömedvetande finns med i alla led i verksamheten.
 • Informera och stimulera våra kunder och leverantörer till delaktighet inom miljöarbetet.
 • Arbeta långsiktigt med åtgärder för de områden inom vår verksamhet som har störst miljöpåverkan.
 • Vid projektering och inköp väga in miljöaspekterna som en viktig faktor vid val av produkter och metoder.

Miljömål

 • Arbeta aktivt för en effektiv och låg energiförbrukning i de anläggningar som omfattas av våra projekt och entreprenader samt även lägga stor vikt vid effektiv energianvändning under byggskedet.
 • Vi ska där vi kan undvika miljöfarliga byggvaror och i första hand välja byggprodukter och byggnadsmaterial som är kontrollerade avseende miljöpåverkan i någon av branschens databaser för miljöbedömda byggvaror.
 • Se över och förbättra avfallshanteringen i våra projekt. Fortsätta att källsortera där det är praktiskt genomförbart.

Årsta 2021-10-26
Oskar Granler, VD

Kvalitetspolicy

Noccon AB skall med engagemang leverera rätt produkt som tillfredsställer efterfrågad kundnytta.

Kvalitet är ett helhetsbegrepp som skall finnas med från ide till färdig produkt. Vi gör allt vi kan för att så tidigt som möjligt i projektprocessen definiera våra kunders krav och mål för att uppfylla dem så effektivt som möjligt. Resultatet av vårt arbete ser vi i nöjda kunder och långvariga affärsrelationer.

Vi ser kvalitet som ett kontinuerligt arbete. Genom erfarenhetsåterföring, utveckling av vårt sätt att arbeta samt utbildning av våra anställda förbättrar vi oss ständigt.

Våra kvalitetsmål

 • Nöjda kunder.
 • Att ge kunderna en optimerad lösning till bästa möjliga ekonomi.
 • Att alltid leverera något vi själva är nöjda och stolta över.
 • Att leverera i rätt tid.
 • Att alltid lära av våra erfarenheter och utbilda oss så att vi ständigt förbättrar oss.
 • Att ställa samma krav på oss själva som vi gör på våra leverantörer och underentreprenörer.

Årsta 2019-10-11

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är A och O i våra byggprojekt. Alla våra anställda är utbildade inom arbetsmiljö och är certifierade för arbetsmiljösamordning (BAS-P & -U).

Var medarbetares vardag ska vara stimulerande och fri från onödiga risker. Det gäller för alla på våra byggen. Arbetet med miljö, kvalitet och arbetsmiljö hänger intimt ihop och prioriteras högt i våra projekt.

Hälsa och trivsel på arbetsplatsen ger också effektiva entreprenader och en långsiktigt lönsam verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Noccon AB arbetar som entreprenör inom bygg- och fastighetsbranschen. Vår arbetsmiljö skall präglas av respekt och förtroende för individen samt vara säker och stimulerande. En god arbetsmiljö innebär därför inte bara att skaderiskerna minimeras utan också att personalen skall känna trivsel och utvecklas i arbetet. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Ledningen har ett övergripande ansvar för att verksamheten arbetar med arbetsmiljö enligt lagar, förordningar och uppställda mål. Varje chef har ansvar för att medarbetarna följer de lagar och regler som finns och att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten. De ska också se till att arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom organisationen samt tillse att medarbetaren tagit del av och förstår vår arbetsmiljöpolicy och det ansvar denna innebär.

Det är samtliga medarbetares ansvar att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö samt använda erforderlig skyddsutrustning och skyddsanordningar.

Vi skall aktivt arbeta med aktiviteter som främjar medarbetares hälsa, arbetsglädje engagemang genom att:

 • Skapa bra trivsel och gemenskap på företaget.
 • Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel.
 • Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.
 • Regelbundet hälsoundersöka de anställda.
 • Kontinuerligt och noga rapportera samt följa upp olyckor och tillbud på våra arbetsplatser.

Arbetsmiljömål

 • Ha fortsatt låg eller obefintligt antal sjukskrivningar och arbetsrelaterade skador
 • Alla medarbetare skall ha BAS-P/U utbildning med godkänt resultat
 • Alla nyanställda som saknar BAS-P/U utbildning skall genomgå detta inom 1 år efter anställning

Årsta 2021-10-26
Oskar Granler, VD